НасловнаИнспекцијски надзор

Инспекцијски надзор

Штампа ПДФ

Повереник врши надзор над спровођењем Закона о заштити података о личности.

Послове надзора Повереник врши преко овлашћених лица-инспектора. Инспектор је, при вршењу надзора,  дужан да покаже легитимацију, да послове надзора обавља стручно и благовремено и да о извршеном надзору сачини записник.

Инспектор поступа на основу сазнања до којих је дошао по службеној дужности, од стране подносиоца жалбе или трећег лица, а лица којима су законом утврђене обавезе у вези са обрадом и заштитом података о личности, дужна су да инспектору омогуће несметано вршење надзора, да му ставе на увид и располагање потребну документацију.

Инспектор је дужан да, у складу са законом и другим прописима којима се уређује тајност података, чува све податке које сазна у вршењу надзора, осим ако је друкчије прописано. Ова обавеза траје и по престанку обављања ових послова.

Ако се приликом вршења надзора утврди да су повређене одредбе закона којима се уређује обрада података о личности, Повереник ће упозорити руковаоца на неправилности у обради.

На основу налаза инспектора, Повереник може:

 1. наредити да се неправилности отклоне у одређеном року;
 2. привремено забранити обраду која се обавља супротно одредбама овог закона;
 3. наредити брисање података прикупљених без правног основа.

Повереник врши надзор и у погледу изношења података о личности из Републике Србије и одбрава изношење података.

Против решења Повереника жалба није дозвољена, али се може покренути управни спор тужбом Врховном суду Србије.

Повереник подноси прекршајну пријаву због повреда одредаба овог закона.

model-zakona-baner-cir

Статистика

 • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

  на дан 31.10.2017.

  У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

  ОБРАЂЕНО: 56.291

  Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs