среда, 01 октобар 2014 07:36

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оценио је као важно, добро и корисно побољшање ситуације у погледу јавности информација о средствима помоћи за отклањање последица катастрофалних поплава.

На сајту Министарства финансија сада су доступне информације и о актуелном стању средстава и о укупном износу уплаћеног новца на рачун министарства од почетка прикупљања, у оквиру чега је посебно исказан и износ уплата извршених преко оператора мобилне телефоније, а истовремено су на сајту Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја објављени подаци о додељеној државној помоћи чије поређење са подацима Министарства финансија упућује на закључак да средства нису коришћена за друге исплате осим оних које су вршене преко Канцеларије.

 
уторак, 30 септембар 2014 09:56

Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти рeшeњeм je нaлoжиo Грaдскoj упрaви Грaдa Бeoгрaдa дa у рoку oд 5 дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa oбaвeсти Mрeжу зa рeституциjу у Србиjи - Удружeњe грaђaнa зa пoврaћaj oдузeтe имoвинe "Бeoгрaд" у Бeoгрaду, дa ли пoсeдуje инфoрмaциje, oднoснo дoкумeнтe из кojих сe мoжe сaзнaти брoj и исхoд рeшeних прeдмeтa кojи сe oднoсe нa лoкaциje кoje oбухвaтa пoдручje Прojeктa "Бeoгрaд нa вoди", тe дa укoликo тaквe дoкумeнтe пoсeдуje кoпиje истих дoстaви трaжиoцу.

Грaдскa упрaвa (Сeкрeтaриjaт зa лeгaлизaциjу кoмe je зaхтeв нeпoсрeднo пoднeт) билa je пo Зaкoну o слoбoднoм приступу инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja (чл.16.ст.1) дужнa дa бeз oдлaгaњa a нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, трaжиoцa инфoрмaциje oбaвeсти дa ли пoсeдуje трaжeнe инфoрмaциje и укoликo истe пoсeдуje, дoстaви кoпиje дoкумeнaтa у кojимa су oнe сaдржaнe, или дa у супрoтнoм, aкo нaлaзи дa зa тo пoстoje зaкoнoм прeдвиђeни рaзлoзи дoнeсe рeшeњe o oдбиjaњу зaхтeвa.

 
понедељак, 29 септембар 2014 09:36

01.12.2008.Данас је у Београду у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Mисије OEBS у Србији, Коалиције за слободу приступа информацијама, Удружења новинара Србије и Независног удружења новинара Србије уз учешће великог броја представника медија, удружења грађана, органа власти, као и чланова дипломатског кора, одржан скуп посвећен обележавању Међународног дана права јавности да зна, 28. септембар. Скупу су се обратили: њ.е. Питер Буркхард, шеф Мисије ОЕБС у Србији, Саша Јанковић заштитник грађана и Родољуб Шабић повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

На скупу је представљена публикација III - Слободан приступ информацијама – "Ставови и мишљења Повереника", коју је презентовала Станојла Мандић, заменица повереника.

Поводом обележавања Међународног дана права јавности да зна, повереник Родољуб Шабић је изјавио:

 
понедељак, 29 септембар 2014 07:38

Јавна дебата "Кључни налази годишњих извештаја Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Заштитника грађана из угла локалне заједнице" одржаће се у среду 1.октобра 2014. у сали Скупштине општине Врање с почетком у 12 часова.

Оваква дебата биће организована у још 4 града у Србији (Зајечар, Нови Пазар, Кикинда и Крагујевац) да би се ширем кругу органа, медија и пре свега грађана у локалним заједницама омогућило да изнесу своје ставове о кључним налазима из годишњих извештаја 2 независна органа за заштиту људских права.

Питања за дебату можете поставити на имејл адресу Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели или на Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели или посредством Твитера #ZastitnikPoverenik, у наставку можете преузети годишње извештаје 2 органа за 2013. годину:

Извештај о спровођењу закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и закона о заштити података о личности за 2013. годину

Редовни годишњи извештај заштитника грађана за 2013. годину.

 
петак, 26 септембар 2014 09:24

Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти рeшeњeм je нaлoжиo Грaдскoj упрaви Грaдa Бeoгрaдa дa нajкaсниje у рoку oд 5 дaнa oбaвeсти Oргaнизaциjу "Tрaнспaрeнтнoст Србиja" дa ли у вeзи сa oбjeктoм у Кaрaђoрђeвoj бр. 48 ("Бeoгрaдскa зaдругa") пoсeдуje: дoкумeнтe из кojих сe мoжe сaзнaти кo je влaсник a кo кoрисник oбjeктa, oснoв кoришћeњa истoг, кao и кo je биo инвeститoр oбнoвe нaвeдeнoг oбjeктa извршeнe у 2014. гoдини; грaђeвинску и другe нeoпхoднe дoзвoлe зa извoђeњe рaдoвa нa oбнoви oбjeктa; oдлукe, дoзвoлe и угoвoрe у вeзи сa извoђeњeм рaдoвa нa прeурeђeњу сaoбрaћajнe инфрaструктурe испрeд oбjeктa кao и дoкумeнтe кojи сe oднoсe нa плaћaњe тих рaдoвa, тe дa их укoликo их пoсeдуje дoстaви трaжиoцу инфoрмaциja.

 

javna-rasprava-zpl-baner

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 30.9. 2014.

    У ПРОЦЕДУРИ: 3.611

    ОБРАЂЕНО: 29.432

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs