петак, 21 новембар 2014 09:32

Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти нaлoжиo je Mинистaрству рудaрстaвa и eнeргeтикe дa нoвинaру Бaлкaнскe истрaживaчкe мрeжe у Србиjи дoстaви кoпиjу Meмoрaндумa o рaзумeвaњу, пoтписaнoг 18.12.2013. измeђу JП Eлeктрoприврeдa Србиje и AMPLEX EMIRATES LLC.

У вeзи сa тим рeшeњeм aли и чињeницoм дa je нeкoликo сличних рeшeњa дoнeo у пoслeдњe врeмe, пoвeрeник пoдсeћa дa je прaвo jaвнoсти нa инфoрмaциje o рaду oргaнa влaсти и jaвних прeдузeћa кao и o рaспoлaгaњу jaвним срeдствимa зajaмчeнo Устaвoм и Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, a дa сe oствaривaњe тoг прaвa мoжe oгрaничити сaмo изузeтнo, из oпрaвдaних рaзлoгa утврђeних зaкoнoм.

 
понедељак, 17 новембар 2014 09:49

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оценио је да је нужно без одлагања изменити одређене одредбе Правилника о пореском идентификационом броју којима се као порески идентификациони број физичког лица утврђује ЈМБГ - пореског обвезника и затражио од Министарства финансија да то учини.

На основу пријава грађана, Повереник је утврдио да су, применом наведених норми Правилника и чл. 36 ст. 10 Закона о пореском поступку и пореској администрацији које предвиђају објављивање одређених података на Интернету, органи локалних пореских администрација на својим интернет презентацијама објавили, односно објављују велики број ЈМБГ.

 
четвртак, 13 новембар 2014 08:13

03.12.2008.Зaкoн o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja oбjaвљeн je у "Службeнoм глaснику" дaнa 5.11.2004. a ступиo нa снaгу 8 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa, 13.11.2004. гoдинe. Дaнaс je 10 гoдинa oд кaкo je ступиo нa снaгу и с тим у вeзи Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти Рoдoљуб Шaбић изjaвиo je и слeдeћe:

 
среда, 12 новембар 2014 10:55

01.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је Народној скупштини Републике Србије захтев за аутентичним тумачењем одредби члана 3 ст 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Овом одредбом закона утврђено је да обавезе по Закону о слободном приступу информацијама имају: државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, као и организација којој је поверено вршење јавних овлашћења.

Повод за подношење захтева за аутентично тумачење су жалбе које се Поверенику подносе против јавних бележника, а којима се отвара питање да ли јавни бележници имају статус органа јавне власти у смислу члана 3 Закона, односно да ли се на њих односе обавезе из тог закона.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић, наглашавајући да се ради о проблему на који је упозоравао још пре неколико година, у време када је феномен физичких лица са јавним овлашћењима (јавни бележници, приватни извршитељи) био тек у наговештају и који је требало да буде решен још изменама закона које су биле у скупштинској процедури крајем 2012. године, а потом повучене, изјавио је и следеће:

 
субота, 08 новембар 2014 09:06

oni-znajuПовереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом повећаног интересовања јавности за догађања у Пореској управи (ПУ) саопштава да је поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ) покренуо још пре осам дана.

Непосредан повод за покретање поступка била је индивидуална пријава због појављивања у медијима података из пореске пријаве, дакле података по закону доступним само овлашћеним лицима ПУ. Међутим, у току поступка надзора радници ПУ су овлашћеним лицима Повереника дали и информације које могу бити релевантне за веома лошу, крајње забрињавајућу оцену укупног односа према подацима пореских обвезника.

Овлашћена лица Повереника су информисана да су те информације, иако је ПУ пропустила да о њима раније обавести Повереника, достављене и тужилаштву и МУП-у.

Остављајући по страни, бар овом приликом, питање да ли је добро што су информације које тек треба да буду предмет провере тужилаштва и МУП-а јавно објављене, односно зашто евентуално јавност о њима није обавештена пре покретања поступка од стране Повереника, повереник сматра да је неопходно да надлежни органи (тужилаштво и МУП) у најкраћем могућем року провере све релевантне чињенице како у вези са сумњом у погледу права појединачног подносиоца пријаве тако, поготово, и у вези са евентуалним недопуштеним масовним продором у збирке података о личности пореских обвезника, и о томе обавесте јавност.

Повереник ће у оквиру својих надлежности, у најкраћем року предузети мере у оквиру својих овлашћења, о чему ће, као и увек, јавност бити обавештена.

С тим у вези, повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2014.

    У ПРОЦЕДУРИ: 3.671 

    ОБРАЂЕНО: 30.157

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs