уторак, 28 јул 2015 08:19

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује као добру и корисну реакцију Фонда за пензијско и инвалидско осигурање на Упозорење које му је Повереник упутио због неправилности које је Фонд чинио приликом обраде личних података осигураника.

Фонд ПИО је на захтев осигураника за издавање уверења које им је потребно приликом уписа деце у предшколске установе, уместо уверења издавао копију комплетног М4 обрасца, за шта није постојао правни основ, а што је додатно и непотребно личне податке осигураника излагало ризику злоупотребе, с обзиром да М4 образац садржи много више личних података него што је сврсисходно и потребно.

Фонд ПИО, у року који му је Упозорењем остављен, је обавестио Повереника да је одмах након пријема Упозорења престао са досадашњом праксом и да ће убудуће издавати искључиво уверења са траженим, потребним подацима.

Фонд ПИО је обавестио Повереника и да ће Фонд иницирати хитно одржавање састанка са представницима града Београда који је оснивач предшколских установа, као и са другим субјектима који захтевају уверења са подацима из матичне евиденције, како би се њихови захтеви у погледу врсте и обима неопходних података јасно прецизирали и довели у склад са фундаменталним начелима Закона о заштити података о личности, као што су сврсисходност и сразмерност.

 

 
понедељак, 13 јул 2015 10:03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је Упозорење Фонду за пензијско и инвалидско осигурање због неправилности које Фонд чини приликом обраде личних података осигураника.

Фонд ПИО на захтев осигураника за издавање уверења које им је потребно приликом уписа деце у предшколске установе, уместо уверења издаје копију комплетног М4 обрасца, за шта нема правни основ. Додатно, комплетан М4 образац садржи много више личних података него што је сврсисходно и потребно (о стажу осигураника, зарадама, накнадама зарада...).

На овај начин се не само одступа од фундаменталног начела Закона о заштити података о личности – правног основа, као и сврсисходности и сразмерности, него се и непотребно лични подаци осигураника излажу ризику злоупотребе, што се не може и не сме правдати „једноставнијим" и „бржим" поступањем надлежних. Генерално се што пре мора престати са на свим нивоима снажно и дуго присутном праксом да се зато што је чиновницима "лакше" или "згодније" игноришу и потцењују обавезе у вези са заштитом личних података.

Повереник је наложио Фонду ПИО да га у року од 8 дана обавести о мерама које ће предузети ради отклањања неправилности на које је указао.

 
уторак, 07 јул 2015 09:01

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је, како је то претходно и најавио, полазећи од чињеница утврђених у поступку надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности од стране оператора електронских комуникација који пружају интернет услуге, а које указују на стање које је забрињавајуће лоше и које нужно треба мењати, доставио Предлог одговарајућих препорука за унапређење стања у овој области Влади Републике Србије.

 
четвртак, 02 јул 2015 09:06

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности представио је данас на конференцији за медије Извештај о надзору над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности од стране оператора електронских комуникација који пружају услуге приступа интернету и интернет услуге.

Надзор овакве врсте и обима је први пут уопште спроведен у Србији. Овај поступак, с обзиром на ограничене кадровске ресурсе Повереника и велики обим других задатака с којима је институција истовремено била суочена (током 2014. окончан је рад на преко 2200 предмета само из области заштите података) представљао је тежак и сложен задатак чија реализација је узела много времена, поступак је трајао од краја 2013. до јуна 2015. У иницијалној фази обухватио је све активне операторе интернета (184). По окончању иницијалне фазе која је подразумевала писмени надзор, поступак је настављен над 26 оператора изабраних по критеријумима заступљености на тржишту, врсти и броју услуга, географском простору који покривају, као и квалитету одговора на питања из достављеног упитника.

Спроведени надзор је потврдио и раније изнете процене Повереника о незадовољавајућем, врло забрињавајућем стању заштите података о личности у области електронске комуникације, посебно интернет услуга, за чије главне узроке (нормативна неуређеност и одсуство адекватних мера) је одговорна држава. С тим у вези, а у циљу поправљања стања и отклањања уочених недостатака, Повереник ће Влади и Народној скупштини упутити предлог препорука (међу којима су и неке које је већ давао), за унапређење стања који обухвата:

1. Доношење нове Стратегије заштите података о личности и Акционог плана за спровођење стратегије;

2. Доношење новог Закона о заштити података о личности;

3. Доношење новог или измене и допуне постојећег Закона о електронским комуникацијама;

4. Успостављање ефикасног система инспекцијског надзора над применом Закона о електронским комуникацијама;

5. Одговарајуће измене законских решења ради успостављања система законитог пресретања електронских комуникација и приступа задржаним подацима кроз формирање јединственог националног центра којем би сви надлежни државни органи овлашћени за законито пресретање и приступ задржаним подацима, у реалном времену, достављали захтеве за пресретање комуникација, односно приступ задржаним подацима, поткрепљене судским одлукама. Национални центар ујединио би постојеће паралелне техничке могућности различитих агенција и полиције у једну, националну агенцију која би као својеврсни „провајдер" пружала техничке услуге неопходне за пресретање комуникација и других сигнала свим ауторизованим корисницима, као и приступ задржаним подацима.

 

 
среда, 01 јул 2015 09:14

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је решење којим је наложио Министарству привреде Републике Србије, да без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана пријема решења, достави организацији „Транспарентност Србија" копију Уговора о пружању услуга управљања и саветовања, закљученог 21.03.2015. године, између Републике Србије, Привредног друштва „Железара Смедерево" д.о.о, HPK MANAGEMENT д.о.о. из Београда и HPK ENGINEERING B.V. из Амстердама, Холандија.

Повереник стоји на становишту да је поверавање на управљање ресурса у јавном власништву, поготово ресурса вредности и значаја Железаре Смедерево, правни посао који је с разлогом изазвао велико интересовање јавности и који неспорно представља потпуно легитиман предмет интересовања јавности.

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 30.6.2015.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.081

    ОБРАЂЕНО: 35.303

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs