уторак, 25 новембар 2014 10:19

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је у периоду од краја септембра 2014. године до 12. новембра 2014. године извршио преглед усклађености информатора о раду са законом, односно Упутством за израду и објављивање информатора о раду које је Повереник донео на основу закона.

С тим у вези Повереник оцењује да је неопходно да министарства битно унапреде свој однос према обавези проактивног објављивања информација о раду, посебно информација о располагању јавним средствима и да се према тој обавези односе много одговорније.

У поступку прегледа повереник је утврдио да два министарства, Министарство за државну управу и локалну самоуправу и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на својој интернет презентацији нису имала објављене информаторе о раду и упутио им писмено упозорење након чега су у кратком року министарства израдила и објавила информаторе о раду. Свим министарствима (изузев Министарству просвете, науке и технолошког развоја чији Информатор је био ажуран и садржајан) су упућене сугестије за унапређење садржаја.

Из мноштва проблема по свом значају се издваја неприказивање података о буџету и јавним набавкама, дакле информација које су веома чест и апсолутно легитиман предмет интересовања јавности а чије је објављивање обавеза на којој Повереник инсистира.

Цео текст можете преузети овде

 

 

 
петак, 21 новембар 2014 09:32

Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти нaлoжиo je Mинистaрству рудaрстaвa и eнeргeтикe дa нoвинaру Бaлкaнскe истрaживaчкe мрeжe у Србиjи дoстaви кoпиjу Meмoрaндумa o рaзумeвaњу, пoтписaнoг 18.12.2013. измeђу JП Eлeктрoприврeдa Србиje и AMPLEX EMIRATES LLC.

У вeзи сa тим рeшeњeм aли и чињeницoм дa je нeкoликo сличних рeшeњa дoнeo у пoслeдњe врeмe, пoвeрeник пoдсeћa дa je прaвo jaвнoсти нa инфoрмaциje o рaду oргaнa влaсти и jaвних прeдузeћa кao и o рaспoлaгaњу jaвним срeдствимa зajaмчeнo Устaвoм и Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, a дa сe oствaривaњe тoг прaвa мoжe oгрaничити сaмo изузeтнo, из oпрaвдaних рaзлoгa утврђeних зaкoнoм.

 
понедељак, 17 новембар 2014 09:49

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оценио је да је нужно без одлагања изменити одређене одредбе Правилника о пореском идентификационом броју којима се као порески идентификациони број физичког лица утврђује ЈМБГ - пореског обвезника и затражио од Министарства финансија да то учини.

На основу пријава грађана, Повереник је утврдио да су, применом наведених норми Правилника и чл. 36 ст. 10 Закона о пореском поступку и пореској администрацији које предвиђају објављивање одређених података на Интернету, органи локалних пореских администрација на својим интернет презентацијама објавили, односно објављују велики број ЈМБГ.

 
четвртак, 13 новембар 2014 08:13

03.12.2008.Зaкoн o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja oбjaвљeн je у "Службeнoм глaснику" дaнa 5.11.2004. a ступиo нa снaгу 8 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa, 13.11.2004. гoдинe. Дaнaс je 10 гoдинa oд кaкo je ступиo нa снaгу и с тим у вeзи Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти Рoдoљуб Шaбић изjaвиo je и слeдeћe:

 
среда, 12 новембар 2014 10:55

01.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је Народној скупштини Републике Србије захтев за аутентичним тумачењем одредби члана 3 ст 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Овом одредбом закона утврђено је да обавезе по Закону о слободном приступу информацијама имају: државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, као и организација којој је поверено вршење јавних овлашћења.

Повод за подношење захтева за аутентично тумачење су жалбе које се Поверенику подносе против јавних бележника, а којима се отвара питање да ли јавни бележници имају статус органа јавне власти у смислу члана 3 Закона, односно да ли се на њих односе обавезе из тог закона.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић, наглашавајући да се ради о проблему на који је упозоравао још пре неколико година, у време када је феномен физичких лица са јавним овлашћењима (јавни бележници, приватни извршитељи) био тек у наговештају и који је требало да буде решен још изменама закона које су биле у скупштинској процедури крајем 2012. године, а потом повучене, изјавио је и следеће:

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2014.

    У ПРОЦЕДУРИ: 3.671 

    ОБРАЂЕНО: 30.157

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs